7.3. Kantar

7.3.1. Oversyn

Figur 17.140. Eksempel på bruk av kantfilteret

Eksempel på bruk av kantfilteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av kantfilteret

Filteret brukt. Algoritme: Sobel


Figur 17.141. Eksempel på bruk av kantfilteret

Eksempel på bruk av kantfilteret

Filteret brukt. Algoritme: Prewitt compass

Eksempel på bruk av kantfilteret

Filteret brukt. Algoritme: Gradient


Figur 17.142. Eksempel på bruk av kantfilteret

Eksempel på bruk av kantfilteret

Filteret brukt. Algoritme: Roberts

Eksempel på bruk av kantfilteret

Filteret brukt. Algoritme:Differential


Figur 17.143. Eksempel på bruk av kantfilteret

Eksempel på bruk av kantfilteret

Filteret brukt. Algoritme: Laplace


7.3.2. Aktivering

Du har tilgang dette til filteret frå biletmenyen via FilterFinn kantarKantar

7.3.3. Innstillingar

Figur 17.144. Innstillingane for filteret «kantar»

Innstillingane for filteret «kantar»

Algoritmer

Filteret kan bruke fleire ulike metodar for å oppdage kantar i biletet:

Sobelrelieff

Sidan det ikkje finst innstillingar for denne algoritmen i dette filteret, er kanskje filteret sobelrelieff meir interessant.

Prewitt compass

Resultatet er svært likt det du får med bruk av sobelrelieff.

Fargeovergang

Kantane er smalare, med mindre kontrast og meir sløra enn ved bruk av sobelrelieff.

Roberts

Ingen synleg skilnad frå sobelrelieff.

Differensiell

Ikkje fullt så lyse kantar.

Laplace

Mindre interessant enn det spesifiserte.

Mengde

Denne glidebrytaren har ei skala frå 1 til 10. Eit lågt tal resulterer i eit svart bilete med høg kontrast og tynne strekar. Ein høg verdi resulterer i breie kantar med låg kontrast og mange fargar i mørke område.

Bryt, Smør ut, Svart

Bestemmer kvar programmet skal sjå etter samanliknbare pikslar når det arbeider på kanten av biletet. Valet vil bare påverka biletkanten, om det i det heile har noen verknad. Som oftast vil valet Smør gi det beste resultatet. Dette er også normalinnstillinga.