12.6. Δημιουργία χωρίς ραφές

12.6.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.258. Ένα παράδειγμα της δημιουργίας χωρίς ραφές.

Ένα παράδειγμα της δημιουργίας χωρίς ραφές.

Αρχικό

Ένα παράδειγμα της δημιουργίας χωρίς ραφές.

Εφαρμογή της δημιουργίας χωρίς ραφές


Αυτό το φίλτρο τροποποιεί την εικόνα για παράθεση δημιουργώντας άκρα χωρίς ραφές. Τέτοια εικόνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοτίβο για σελίδα ιστού. Αυτό το φίλτρο δεν έχει επιλογή και το αποτέλεσμα μπορεί να χρειάζεται διόρθωση.

12.6.2. Ενεργοποίηση

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από φίλτραχάρτηςδημιουργία χωρίς ραφές