7.49. Αντιστάθμιση

Η εντολή αντιστάθμιση μετατοπίζει το περιεχόμενο της ενεργής στρώσης. Οτιδήποτε μετατοπισμένο έξω από τα όρια στρώσης περικόπτεται. Αυτή η εντολή εμφανίζει ένα διάλογο που επιτρέπει τον καθορισμό της μετατόπισης της στρώσης και το γέμισμα του χώρου που αφέθηκε κενός μετατοπίζοντας τον.

7.49.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από στρώσημετασχηματισμόςαντιστάθμιση,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Shift+Ctrl+0.

7.49.2. Χρήση της εντολής “αντιστάθμιση”

Σχήμα 16.114. Ο διάλογος “αντιστάθμιση”

Ο διάλογος αντιστάθμιση

Αντιστάθμιση
Χ· Υ

Με αυτές τις δύο τιμές, καθορίζετε η μετατόπιση των περιεχομένων της στρώσης στην οριζόντια (Χ) και κάθετη (Υ) κατεύθυνση. Μπορείτε να εισάγετε τις αντισταθμίσεις στα πλαίσια κειμένου. Οι θετικές τιμές μετακινούν τη στρώση στα δεξιά και κάτω. Η προεπιλεγμένη μονάδα είναι εικονοστοιχεία, αλλά μπορείτε να διαλέξετε μια διαφορετική μονάδα μέτρησης με το πτυσσόμενο μενού. Μια μονάδα “%” είναι μερικές φορές χρήσιμη.

Αντιστάθμιση κατά x/2, y/2

Με αυτό το κουμπί, μπορείτε αυτόματα να ορίσετε τις αντισταθμίσεις Χ και Υ έτσι ώστε τα περιεχόμενα να μετατοπίζονται κατά μισό ακριβώς πλάτος και μισό ύψος της εικόνας.

Συμπεριφορά ακμής

Μπορείτε να καθορίσετε έναν από τους τρεις τρόπους επεξεργασίας των περιοχών που αφήνονται κενές όταν τα περιεχόμενα της στρώσης μετατοπίζονται:

  • Αναδίπλωση γύρω: Ο κενός χώρος στη μια πλευρά της στρώσης γεμίζεται με ένα μέρος της στρώσης που μετατοπίζεται έξω από την άλλη πλευρά, έτσι κανένα περιεχόμενο δεν χάνεται.

  • Γέμισμα με χρώμα παρασκηνίου: Ο κενός χώρος γεμίζεται με το χρώμα παρασκηνίου, που εμφανίζεται στην περιοχή χρώματος της εργαλειοθήκης.

  • Διαφανής: Ο κενός χώρος γίνεται διαφανής. Εάν η στρώση δεν έχει κανάλι άλφα, αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη (αχνή).

7.49.3. Παράδειγμα

Σχήμα 16.115. Χρησιμοποιώντας “αντιστάθμιση” μαζί με “συμπεριφορές ακμής”

Χρησιμοποιώντας αντιστάθμιση μαζί με συμπεριφορές ακμής

Το αρχικό

Χρησιμοποιώντας αντιστάθμιση μαζί με συμπεριφορές ακμής

Υ = -40, αναδίπλωση

Χρησιμοποιώντας αντιστάθμιση μαζί με συμπεριφορές ακμής

Υ = -40, χρώμα παρασκηνίου

Χρησιμοποιώντας αντιστάθμιση μαζί με συμπεριφορές ακμής

Χ = 40, διαφανές