2.8. Αποθήκευση

Αυτή η εντολή ανοίγει Τμήμα 5.5, “Αποθήκευση αρχείου”.