3.7. Fjern raude auge

3.7.1. Oversyn

Figur 16.26. Eksempel på bruk av filteret «Fjern raude auge»

Eksempel på bruk av filteret «Fjern raude auge»

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret «Fjern raude auge»

Eksempel på bruk av filteret


Dette filteret er tenkt brukt nettopp for å fjerne dei raude augerefleksane som kan oppstå i menneskeauge når du fotograferer med blitz. Dersom det er eit utval i biletet, vil filteret arbeide på dette. Både for å unngå å forandra raudfargane i heile biletet, og for lettare å kunne sjå den ønskte verknaden, bør du difor lage eit passande utval rundt augeområdet med lasso- eller ellipseverktøyet. Dersom du gløymer å gjere utvalet, vil filteret minne deg om at «Du kan som oftast forbetra resultatet ved å marker augeområdet manuelt på førehand».

3.7.2. Aktivering

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterForbetraFjern raude auge

3.7.3. Innstillingar

Figur 16.27. Innstillingar for filteret «Fjern raude auge»

Innstillingar for filteret «Fjern raude auge»

Førehandsvising

If you check «Preview» you can see the modifications in real-time in the preview window. And you can choose the good value of threshold compared with what you see, and then validate it.

Terskel

Med denne glidebrytaren bestemmer du grenseverdien for kor mykje av raudfargen som skal omformast til svart.