3.7. Skriptet og resultatet av det

3.7.1. Det du skriv

Studerer du skriptet, vil du finne at eg har lagt inn norsk tekst for det som kjem fram på skjermen. Elles ingen endringar. Her er det fullstendige skriptet:

    (script-fu-register
         "script-fu-text-box"            ;func name
         "Text Box"                 ;menu label
         "Creates a simple text box, sized to fit\
          around the user's choice of text,\
          font, font size, and color."       ;description
         "Michael Terry"               ;author
         "copyright 1997, Michael Terry"       ;copyright notice
         "October 27, 1997"             ;date created
         ""           ;image type that the script works on
         SF-STRING   "Text:"     "Text Box"  ;a string variable
         SF-FONT    "Font:"     "Charter"  ;a font variable
         SF-ADJUSTMENT "Font size"   '(50 1 1000 1 10 0 1)
                               ;a spin-button
         SF-COLOR    "Color:"    '(0 0 0)   ;color variable
         SF-ADJUSTMENT "Buffer amount" '(35 0 100 1 10 1 0)
                               ;a slider
    )
    (script-fu-menu-register "script-fu-text-box" "<Toolbox>/Xtns/Script-Fu/Text")
    (define (script-fu-text-box inText inFont inFontSize inTextColor inBufferAmount)
     (let*
      (
       ; define our local variables
       ; create a new image:
       (theImageWidth 10)
       (theImageHeight 10)
       (theImage)
       (theImage
            (car
              (gimp-image-new
               theImageWidth
               theImageHeight
               RGB
              )
            )
       )
       (theText)       ;a declaration for the text
       (theBuffer)      ;create a new layer for the image
       (theLayer
            (car
              (gimp-layer-new
               theImage
               theImageWidth
               theImageHeight
               RGB-IMAGE
               "layer 1"
               100
               NORMAL
              )
            )
       )
      ) ;end of our local variables
      (gimp-image-add-layer theImage theLayer 0)
      (gimp-context-set-background '(255 255 255) )
      (gimp-context-set-foreground inTextColor)
      (gimp-drawable-fill theLayer BACKGROUND-FILL)
      (set! theText
             (car
                (gimp-text-fontname
                theImage theLayer
                0 0
                inText
                0
                TRUE
                inFontSize PIXELS
                "Sans")
              )
       )
      (set! theImageWidth  (car (gimp-drawable-width theText) ) )
      (set! theImageHeight (car (gimp-drawable-height theText) ) )
      (set! theBuffer (* theImageHeight (/ inBufferAmount 100) ) )
      (set! theImageHeight (+ theImageHeight theBuffer theBuffer) )
      (set! theImageWidth (+ theImageWidth theBuffer theBuffer) )
      (gimp-image-resize theImage theImageWidth theImageHeight 0 0)
      (gimp-layer-resize theLayer theImageWidth theImageHeight 0 0)
      (gimp-layer-set-offsets theText theBuffer theBuffer)
      (gimp-display-new theImage)
      (list theImage theLayer theText)
     )
    )
   

3.7.2. Resultatet:

Figur 12.3. Øvst tekstboksen, nedst resultatet

Øvst tekstboksen, nedst resultatet