6.2. Fargeplukkaren

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2562 $ 2008-03-04 kost

Figur 13.147. Symbolet for fargeplukkaren i verktøykassa

Symbolet for fargeplukkaren i verktøykassa

Fargeplukkaren blir brukt til å henta farge frå alle bileta som er opne på skjermen. Klikk på det fargepunket du ønskjer å bruke for å gjere denne fargen til den aktive fargen i verktøykassa. Til vanleg vil fargeplukkaren hente farge frå det aktive biletlaget, med dersom valet Flett synlege er aktivert, vil fargen bli henta frå alle dei synlege laga. Dersom valet Bruk infovindauget er aktivert, vil det dukke opp eit vindauge med diverse informasjonar om fargen når du klikkar på biletet.

6.2.1. Aktivering

Du kan hente fram dette verktøyet på fleire måtar:

  • Frå biletmenyen via VerktøyFargeplukkar,

  • ved å klikka på symbolet i verktøykassa,

  • med tastatursnarvegen O

  • eller ved å halde nede Ctrl-tasten medan du bruker eit av teikneverktøya. I dette tilfellet blir infovindauget ikkje opna. Når du slepp tasten, går verktøyet tilbake til den opphavlege tilstanden.

6.2.2. Valtastane (førehandsvalde)

Tastesnarveg

Du kan aktivisera dette verktøyet med å trykke tasten o

Ctrl

Dersom modus er sett til Vel forgrunnsfarge, kan du halde nede Ctrl-tasten for å hente bakgrunnsfarge. Er modus er sett til Vel bakgrunnsfarge, og du held nede Ctrl-tasten, vil verktøyet hente forgrunnsfarge. Ctrl-tasten har ingen verknad når hentemodus er sett til Bare vis farge.

Shift

Held du nede Shift-tasten medan du klikkar med pipetta, vil informasjonsvindauget bli opna.

[Notat] Notat

Du kan få dei same fargeinformasjonane viste heile tida ved å bruke peikarvindauget. Ver merksam på at her er Flett synlege normalt aktivert.

6.2.3. Verktøyinnstillingane

Figur 13.148. Innstillingane for “fargeplukkaren

Innstillingane for fargeplukkaren

Oversyn

Du får fram verktøyinnstillingane ved å (dobbelt)klikka på verktøysymbolet i verktøykassa.

Flett synlege

Når denne er aktivert, vil pipetta plukke fargane frå alle dei synlege laga, ikkje bare det aktive laget. Du kan sjå meir om dette i ordboka under utvalsfletting.

Gjennomsnitt

Glidebrytaren Radius blir brukt for å setje storleiken på området pipetta skal bruke for å bestemme gjennomsnittsfargen. Når du klikkar på området, vil markøren vise storleiken på firkanten som gjennomsnittet blir henta frå.

Hentemodus
Bare vis farge

Fargen til det valde fargepunktet blir vist i informasjonsvindauget, men ikkje brukt til noe elles.

Vel forgrunnsfarge

Sett forgrunnsfargen til fargen i det punktet du klikkar på. Fargen blir synleg som aktiv farge i verktøykassa.

Vel bakgrunnsfarge

Sett bakgrunnsfargen til fargen i det punktet du klikkar på. Fargen blir synleg som aktiv farge i verktøykassa.

Bruk infovindauget

Når dette valet er aktivert, vil informasjonsvindauget automatisk bli opna når du klikkar i biletet. Held du nede Shift-tasten vil verknaden bli omvendt av det du har vald.

Figur 13.149. Infovindauget for fargeplukkaren

Infovindauget for fargeplukkaren