5.2. Dialog for utstyrstatus

Figur 14.66. Dialogen for utstyrstatus

Dialogen for utstyrstatus

Dette vindauget viser eit samla oversyn over innstillingane i verktøykassa for kvar av inn-einingane du har kopla til maskinen. Dette kan vere datamusa som i vindauget er kalla “Core pointer”, eller anna utstyr du måtte ha tilgjengeleg. Verktøyinnstillingane er representerte med vanlege symbol for forgrunns- og bakgrunnsfarge, pensel, mønsterelement og fargeovergang. Utanom for fargane, vil eit klikk på symbola opna eit vindauge der du kan forandra innstillingane. Verktøykassa blir oppdatert for å vise forandringa.

Ved hjelp av fanedialogen kan du også lime andre dialogar inn i denne dialogen.

Knappen Lagra status for utsyret nedst i dialogvindauget gjer det same som knappen Lagra status for utsyret nå i menyen brukarinnstillingar. (Sjå meir om dette i Seksjon 1.6, “ Verktøyinnstillingane).

5.2.1. Aktivering

Dette er ein dialog som kan limast inn i andre dialogvindauge. Sjå nærare om dette i Seksjon 2.3, “ Dialogar og samlevindauge. Du kan aktivere dialogen på fleire måtar:

  • frå menyen i verktøykassa: FilDialogarStatus for inn-einingar

  • frå biletmenyen: DialogarStatus for inn-einingar

  • frå ein annan dialogmeny: Legg til faneStatus for inn-einingar