GNU Image Manipulation Program

Brukarhandboka

Brukaravtale

Du har med dette løyve til å kopiera, distribuera og/eller gjere endringar i dette dokumentet etter reglane i GNU Free Documentation License versjon 1.2 eller seinare versjonar utgitt av Free Software Foundation. Det må ikkje føyast til deler som ikkje kan forandrast. Heller ikkje for- eller etterskrifter som avgrensar bruksområdet.

Du kan finne ei norsk omsetjing av avtalen på Internett under Norsk: GNU General Public Licence . Den originale avtalen (på engelsk) finn du i handboka på sida GNU Free Documentation License.

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2567 $ 2008-07-20 KoSt

Innholdsfortegnelse

Forord
1. Personane bak GIMP-handboka
I. Komme i gang med GIMP
1. Innføring
1. Velkommen til GIMP
1.1. Utviklarane
1.2. Hjelpsystemet i GIMP
1.3. Eigenskapar og bruksområde
2. Kva er nytt i Gimp2.4?
2. Fyr opp GIMP
1. Starthjelp
1.1. Kjende plattformer
1.2. Språk
1.3. Argument i kommandolinja
2. Å starte GIMP for første gong
2.1. Til slutt . . .
3. Det første steget med Wilber
1. Grunnleggjande om bruken av GIMP
2. Hovudvindauge i GIMP
2.1. Verktøykassa
2.2. Biletvindauget
2.3. Dialogar og samlevindauge
3. Angre
3.1. Ting du ikkje kan angra
4. GIMP-kvikkasar
4.1. Målet med øvingane
4.2. Å forandra storleiken (Skalering)
4.3. Gjer jpeg-bilete mindre
4.4. Beskjer biletet
4.5. Å finne biletinformasjon
4.6. Å forandre biletmodus
4.7. Spegelvending
4.8. Å rotere biletet
5. Teikne rette linjer
5.1. Føremålet med leksjonen
5.2. Eksempel
4. Når alt sviktar
1. Problemløysing
1.1. Førstehjelp
1.2. Vanlege årsaker til at GIMP ikkje reagerer
II. Frå novise til ekspert
5. Få bilete inn i GIMP
1. Bilettypar
2. Å lage nye filer
3. Å opna filer
3.1. Opna frå menylinja
3.2. Opna frå ei nettadresse
3.3. Opna tidlegare brukte filer
3.4. Filutforskaren
3.5. Dra og slepp
3.6. Kopier og Lim inn
3.7. Biletutforskaren
6. Få bilete ut av GIMP
1. Filer
1.1. Lagra bilete
1.2. Å lagra biletfiler
2. Å tilpassa bilete for Internett
2.1. Det optimale forholdet mellom storleik og kvalitet
2.2. Å krympe filene litt ekstra
2.3. Lagra gjennomsiktige bilete
7. Teikne med GIMP
1. Utval
1.1. Mjuke kantar
1.2. Å lage eit delvis gjennomsiktig utval
2. Å lage og bruke utval
2.1. Å flytte eit utval
2.2. Frihandsutval
3. Snarmaske
3.1. Oversyn
3.2. Eigenskapar
4. Å bruke snarmaske
5. Banar
5.1. Å opprette ein bane
5.2. Banar og utval
5.3. Transformere banar
5.4. Å teikne ein bane
5.5. Banar og tekst
5.6. Banar og SVG-filer
6. Penslar
7. Å legge til nye penslar
8. Dialog for mønsterpensel
9. Å variere penselbreidda
9.1. Korleis variere penselbreidda
9.2. Pensel i ei snarvending
10. Fargeovergangar
11. Mønsterelement
12. Palettar
12.1. Fargekart
13. Enkle teikneobjekt
13.1. Å teikne ei rett linje
13.2. Å lage figurar
8. Kombinere bilete med GIMP
1. Lag
1.1. Eigenskapar for laga
2. Lagmodus
3. Å oppretta nye lag
4. Tekst og teikn
5. Tekst
5.1. Tekstutsmykking
5.2. Å legge til skrifttypar
5.3. Problem med skrifttypane
9. Forbetre foto med GIMP
1. Bilete frå digitalkamera
1.1. Innleiing
1.2. Å forbetra komposisjonen
1.3. Å forbetra fargane
1.4. Skarpjustering
1.5. Å fjerne uønska element frå eit bilete
1.6. Å lagre resultatet
10. Fargestyring med GIMP
1. Fargestyring i GIMP
1.1. Problem med ein arbeidsgang utan fargestyring
1.2. Innføring i fargestyring
11. Å tilpasse GIMP
1. Brukarinnstillingar
1.1. Innleiing
1.2. Omgivnader
1.3. Grensesnitt
1.4. Tema
1.5. Hjelpsystemet
1.6. Verktøyinnstillingane
1.7. Verktøykassa
1.8. Førehandsinnstillingar for bilete
1.9. Standard rutenett
1.10. Biletvindauget
1.11. Utsjånaden til biletvindauget
1.12. Tittel- og statuslinjer i biletet
1.13. Skjerm
1.14. Fargestyring
1.15. Inn-einingar
1.16. Inndatastyring
1.17. Vindaugehandtering
1.18. Mapper
1.19. Datamapper
2. Rutenett og hjelpelinjer
2.1. Rutenettet
2.2. Hjelpelinjer
3. Å teikne eit rutenett
4. Korleis setje opp bufferlageret
5. Å lage snarvegar til menyfunksjonane
6. Tilføye dialogar i samlevindauge
6.1. Å føye til dialogar
6.2. Lukke faner
7. Personleg startskjerm
12. Å utvide GIMP
1. Programtillegg
1.1. Innleiing
1.2. Å bruke programtillegg
1.3. Å installera nye programtillegg
1.4. Å skrive programtillegg
2. Å bruke Script-Fu
2.1. Script-Fu?
2.2. Å installere Script-Fu
2.3. Råd og vink
2.4. Ulike typar av Script-Fu
2.5. Sjølvstendige skript
2.6. Biletavhengige skript
3. Ei innføring i Script-Fu
3.1. Bli kjent med Scheme
3.2. Variablar og funksjonar
3.3. Lister, lister og atter lister
3.4. Det første Script-Fu skriptet ditt
3.5. Blås liv i skriptet
3.6. Utvid skriptet Text Box
3.7. Skriptet og resultatet av det
III. Funksjonar i GIMP
13. Verktøykassa
1. Verktøykassa
1.1. Verktøyinnstillingane
2. Utvalsverktøya
2.1. Felles eigenskapar
2.2. Rektangelutvalet
2.3. Ellipseutvalet
2.4. Frihandsutvalet (Lassoverktøyet)
2.5. Tryllestaven
2.6. Vel etter farge
2.7. Intelligent” saks
2.8. Forgrunnsutval
3. Teikneverktøya
3.1. Felles eigenskapar
3.2. Teikneverktøya (blyanten, målarpenselen og luftpenselen)
3.3. Fyllverktøyet
3.4. Blandeverktøyet
3.5. Blyant
3.6. Målarpensel
3.7. Viskeleret
3.8. Luftpenselen
3.9. Pennen (blekkverktøyet)
3.10. Kloning
3.11. Helbred
3.12. Perspektivkloning
3.13. Slør/Skjerp
3.14. Gni ut
3.15. Avskygging/Etterbelysning
4. Transformeringsverktøya
4.1. Felles eigenskapar
4.2. Flytteverktøyet
4.3. Innrettingsverktøyet
4.4. Beskjering
4.5. Rotér
4.6. Skalering
4.7. Forskyvingsverktøyet
4.8. Perspektiv
4.9. Spegelvending
5. Fargeverktøya
5.1. Fargebalanse
5.2. Kulør og metning
5.3. Innfarging
5.4. Lysstyrke og kontrast
5.5. Terskelverdi
5.6. Nivå
5.7. Kurver
5.8. Posterisering
6. Andre verktøy
6.1. Baneverktøyet
6.2. Fargeplukkaren
6.3. Lupe
6.4. Måleverktøyet
6.5. Tekst
7. Farge- og indikatorområdet
7.1. Fargeområdet
7.2. Indikatorområdet
7.3. Aktivt biletområde
14. Dialogvindauge
1. Innleiing til dialogane
2. Dialogar for biletoppbygginga
2.1. Lagdialogen
2.2. Kanaldialogen
2.3. Banedialogen
2.4. Fargekart for indekserte fargar
2.5. Histogramdialogen
2.6. Navigeringsdialogen
2.7. Dialogen for angreloggen
3. Dialogar relaterte til biletinnhaldet
3.1. Fargedialogen for for- og bakgrunnsfarge
3.2. Penseldialogen
3.3. Dialogen for mønsterelement
3.4. Dialogen for fargeovergangar
3.5. Palettdialogen
3.6. Dialogen for skrifttypar
4. Dialogar relaterte til biletbehandling
4.1. Bufferdialogen
4.2. Biletdialogen
4.3. Dokumentlogg
4.4. Dialogen “Biletmalar
5. Andre dialogar
5.1. Verktøydialogen
5.2. Dialog for utstyrstatus
5.3. Feilkonsollen
5.4. Eksportere fil
5.5. Dialogvindauget for “prøvepunkt
5.6. Peikardialogen
15. Menyar
1. Menyane i GIMP
1.1. Lokalmeny
1.2. Frittståande undermenyar
2. Fil”-menyen i verktøykassa
2.1. Filmenyen” i verktøykassa
2.2. Hent
2.3. Brukarinnstillingar
2.4. Tastesnarvegar
2.5. Einingar
2.6. Undermenyen “Dialogar
3. Menyen “Utvidingar” i verktøykassa
3.1. Innleiing til “Utvid”-menyen
3.2. Modulhandteraren
3.3. Lesar for programtillegg
3.4. Prosedyrelesaren
3.5. Undermenyen “Script-Fu
4. Hjelp”-menyen i verktøykassa
4.1. Innleiing til menyen “Hjelp
4.2. Hjelp
4.3. Aktiv hjelp
4.4. Dagens tips
4.5. Om
4.6. GIMP på Internett
5. Fil”-menyen i biletvindauget
5.1. Filmenyen
5.2. Nytt
5.3. Opna
5.4. Opna nyleg brukte
5.5. Sist opna filer
5.6. Opna som lag
5.7. Lagra
5.8. Lagra som
5.9. Lagra ein kopi
5.10. Lagra som mal
5.11. Tilbakestill
5.12. Skriv ut
5.13. Lukk
5.14. Lukk alle
5.15. Avslutt
6. Menyen “Rediger” i biletvindauget
6.1. Postar i menyen “Rediger
6.2. Angre
6.3. Gjenta
6.4. Ton inn/ut
6.5. Angrelogg
6.6. Klipp ut
6.7. Kopier
6.8. Kopier synlege
6.9. Lim inn
6.10. Lim inn i
6.11. Lim inn som...
6.12. Bufferane
6.13. Tøm utvalet
6.14. Fyll med forgrunnsfarge
6.15. Fyll med bakgrunnsfarge
6.16. Fyll med mønsterelement
6.17. Strek opp utvalet
6.18. Strek opp bane
7. Menyen “Vel
7.1. Innleiing til vel-menyen
7.2. Vel alt
7.3. Ingen
7.4. Inverter
7.5. Gjer flytande
7.6. Etter farge
7.7. Frå bane
7.8. Utvalsbehandlaren
7.9. Mjuk kant
7.10. Gjer skarpare
7.11. Krymp
7.12. Auk
7.13. Ramme
7.14. Avrunda rektangel
7.15. Slå snarmaske av/på
7.16. Lagra til kanal
7.17. Til bane
8. Menyen “Vis
8.1. Innleiing til menyen “Vis
8.2. Ny visning
8.3. Punkt for punkt
8.4. Forstørr
8.5. Tilpass vindauget
8.6. Full skjerm
8.7. Navigeringsvindauget
8.8. Visingsfiltra
8.9. Vis utvalsgrensene
8.10. Vis laggrenser
8.11. Vis hjelpelinjer
8.12. Vis rutenett
8.13. Vis prøvepunkta
8.14. Fest til hjelpelinjer
8.15. Fest til rutenett
8.16. Lerretfarge
8.17. Vis menylinje
8.18. Vis linjalar
8.19. Vis rullefelt
8.20. Vis statuslinje
9. Menyen “Bilete” i biletmenyen
9.1. Menyen “Bilete” i biletmenyen
9.2. Dupliser
9.3. Modus
9.4. RGB-modus
9.5. Gråskalamodus
9.6. Indeksert modus
9.7. Transformer
9.8. Spegelvend horisontalt; Spegelvend vertikalt
9.9. Rotering
9.10. Giljotin
9.11. Lerretformat
9.12. Tilpass lerret til lag
9.13. Utskriftformat
9.14. Skaler biletet
9.15. Beskjer utval
9.16. Automatisk beskjering
9.17. Hard autobeskjering
9.18. Flett saman synlege lag
9.19. Flat ut biletet
9.20. Hjelpelinjer
9.21. Ny hjelpelinje
9.22. Ny hjelpelinje (i prosent)
9.23. Nye hjelpelinjer frå utvalet
9.24. Fjern alle hjelpelinjer
9.25. Innstillingar for rutenettet
9.26. Innrett synlege lag
9.27. Bileteigenskapar
10. Lag”-menyen i biletvindauget
10.1. Innleiing til “lag”-menyen
10.2. Nytt lag
10.3. Dupliser laget
10.4. Forankre laget
10.5. Flett saman nedover
10.6. Slett laget
10.7. Tekstkommandoane i lagmenyen
10.8. Forkast tekstinformasjon
10.9. Undermenyen “Stabel
10.10. Vel laget over
10.11. Vel laget under
10.12. Vel øvste laget
10.13. Vel nedste laget
10.14. Løft laget
10.15. Senk laget
10.16. Laget til toppen
10.17. Laget til botnen
10.18. Reverser rekkefølgja for laga
10.19. Automatisk fargestrekking
10.20. Automatisk beskjering
10.21. Undermenyen “Masker
10.22. Legg til lagmaske
10.23. Flett lagmaske
10.24. Slett lagmaske
10.25. Vis bare lagmaske
10.26. Rediger til lagmaske
10.27. Slå av lagmaske
10.28. Maske til utval
10.29. Legg til i utvalet
10.30. Trekk frå utvalet
10.31. Snitt med utvalet
10.32. Undermenyen “Gjennomsikt” i “Lag”-menyen
10.33. Legg til alfakanal
10.34. Fjern alfakanal
10.35. Farge til alfa
10.36. Halvutflating
10.37. Grenseverdi for alfa
10.38. Alfa til utval
10.39. Legg til i utvalet
10.40. Trekk frå utvalet
10.41. Snitt med utvalet
10.42. Undermenyen “Transformer
10.43. Vend horisontalt
10.44. Vend vertikalt
10.45. Rotér 90° med klokka
10.46. Rotér 90° mot klokka
10.47. Rotér 180°
10.48. Valfri rotasjon
10.49. Forskyving
10.50. Sett laggrensene
10.51. Laget til biletformatet
10.52. Skaler laget
10.53. Beskjer til utvalet
11. Menyen “Fargar
11.1. Postar i menyen “Fargar
11.2. Fargeverktøy
11.3. Mindre metning
11.4. Inverter
11.5. Inverter verdiar
11.6. Undermenyen “Auto
11.7. Jamn ut
11.8. Kvitbalanse
11.9. Fargeforsterking
11.10. Normalisering
11.11. Strekk kontrast
11.12. Strekk HSV
11.13. Undermenyen “Komponentar
11.14. Kanalmiksar
11.15. Kombiner
11.16. Separer
11.17. Set saman på nytt
11.18. Undermenyen “Kart
11.19. Ordne fargekartet på nytt
11.20. Bytt palett
11.21. Tilpass forgrunn og bakgrunn
11.22. Alien Map
11.23. Bytt farge
11.24. Bytt fargeområde
11.25. Fargelegg frå fargeovergang
11.26. Fargelegg frå palett
11.27. Roter fargane
11.28. Fargelegg frå mal
11.29. Undermenyen “Info
11.30. Histogram
11.31. Kantgjennomsnitt
11.32. Fargeromanalyse
11.33. Palettutglatting
11.34. Fargefiltra
11.35. Innfarging
11.36. Farge til alfa
11.37. Filterpakke
11.38. TV-filter
11.39. Maks RGB
11.40. Retinex
12. Verktøy
12.1. Innleiing til menyen “Verktøy
13. Filter”-menyen i biletvindauget
13.1. Innleiing til menyen “Filter
13.2. Gjenta siste
13.3. Vis siste igjen
13.4. Tilbakestill alle filtra
16. Filter
1. Innleiing
1.1. Førehandsvising
2. Sløringsfilter
2.1. Innleiing til sløringsfiltra
2.2. Sløring
2.3. Gaussisk sløring
2.4. Selektiv gaussisk sløring
2.5. Fartssløring
2.6. Pikseliser
2.7. Slør flisfugene
3. Støyfilter
3.1. Innleiing til støyfiltra
3.2. Fargekast
3.3. RGB-støy
3.4. Fargeplukk
3.5. HSV-støy
3.6. Nedsmelting
3.7. Sprei
4. Konturfilter
4.1. Innleiing
4.2. DoG kantfinning
4.3. Kantar
4.4. Laplace
4.5. Neon
4.6. Sobelrelieff
5. Forbetringar
5.1. Innleiing
5.2. Fjern annakvar linje
5.3. Støvfjernar
5.4. NL-filteret
5.5. Fjern raude auge
5.6. Fjern striper
5.7. Uskarpmaske
5.8. Gjer skarpare
6. Uspesifiserte filter
6.1. Innleiing
6.2. Konvolusjonsmatrise
6.3. Utvid
6.4. Erodér
7. Lys- og skyggefilter
7.1. Innleiing
7.2. Gradientrefleks
7.3. Linserefleks
7.4. Lyseffektar
7.5. Lysglimt
7.6. Supernova
7.7. Slagskygge
7.8. Perspektivskygge
7.9. Xach-effekt
7.10. Lupeeffekt
7.11. Glasfliser
8. Forvrengningsfilter
8.1. Innleiing til forvrengningsfiltra
8.2. Persienne
8.3. Bøy
8.4. Relieff
8.5. Gravyr
8.6. Interaktiv deformasjon
8.7. Linsefeil
8.8. Mosaikk
8.9. Avistrykk
8.10. Innrulling
8.11. Polarkoordinat
8.12. Krusning
8.13. Skift
8.14. Verdiutbreiing
8.15. Video
8.16. Bølgjer
8.17. Vri og vreng
8.18. Vind
9. Artistiske filter
9.1. Innleiing til dei artistiske filtra
9.2. Teikneserie
9.3. Fotokopi
9.4. GIMPressionist
9.5. GIMPressionist - Retningskartbehandlaren
9.6. GIMPressionist - Storleiksbehandlaren
9.7. Kubisme
9.8. Lerret
9.9. Predator
9.10. Van Gogh (LIC)
9.11. Mjukglød
9.12. Oljemaling
10. Biletkartfilter
10.1. Innleiing
10.2. Avbilding frå kart
10.3. Forskyving
10.4. Fraktal
10.5. Illusjon
10.6. Lag saumlause
10.7. Avbild på objekt
10.8. Papirfliser
10.9. Små fliser
10.10. Flislegg
10.11. Deformering
11. Teiknefiltra
11.1. Innleiing til teiknefiltra
11.2. Plasma
11.3. Massiv støy
11.4. Flamme
11.5. IFS-Fraktal
11.6. Diffraksjonsmønster
11.7. CML-utforskar
11.8. Rutenett
11.9. Labyrint
11.10. Puslespel
11.11. Qbist
11.12. Sjakkbrett
11.13. Sinus
11.14. Fraktalutforskaren
11.15. Gfig
11.16. Kuledesigner
12. Kombineringsfiltra
12.1. Innleiing til kombinérfiltra
12.2. Djupfletting
12.3. Film
13. Animasjonsfiltra
13.1. Optimer
13.2. Spel av animasjonen
14. Filter for nettsider
14.1. Innleiing
14.2. Biletkart
14.3. Halvutflating
14.4. Del opp
15. Alfa til logo filtra
15.1. Innleiing til filtra “Alfa til logo
15.2. 3D-omriss
15.3. Alien Glow
15.4. Alien-Neon
15.5. Basisk I
15.6. Basisk II
15.7. Blanda
15.8. Kuflekkar
15.9. Kritt
15.10. Gnaging
15.11. Krom
15.12. Teikneserie
15.13. Kaldt metall
15.14. Frost
15.15. Glinsande
15.16. Glødande
15.17. Skinande fasett
15.18. Neon
15.19. Partikkelspor
15.20. Stjerneutbrot
15.21. Stjerneform
15.22. Teksturert
16. Dekor
16.1. Innleiing
16.2. Legg til fasettkant
16.3. Legg til ramme
16.4. Kaffiflekkar
16.5. Ullen kant
16.6. Gammalt foto
16.7. Dias
16.8. Skjer frå sjablong
Ordliste
Bibliografi
A. Historia til GIMP
1. Den spede starten
2. GIMP sine første dagar
3. Det store steget ut i verda
4. Versjon 2.0
5. Kva er nytt i Gimp?
B. Rapportering av feil og spørsmål om endringar
1. Forsikra deg om at det verkeleg er ein feil
2. Rapportering av feil
3. Kva skjer med feilmeldinga når ho er sendt?
C. GNU Free Documentation License
1. PREAMBLE
2. APPLICABILITY AND DEFINITIONS
3. VERBATIM COPYING
4. COPYING IN QUANTITY
5. MODIFICATIONS
6. COMBINING DOCUMENTS
7. COLLECTIONS OF DOCUMENTS
8. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS
9. TRANSLATION
10. TERMINATION
11. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE
12. ADDENDUM: How to use this License for your documents
D. Ooops! Her manglar det hjelp
Indeks