3.3. Seznamy, seznamy a zase seznamy

Již umíte pracovat s proměnnými a funkcemi, je na čase vydat se za tajemstvím seznamů (anglicky lists, které tvoří důležitou součást Scheme.

3.3.1. Definování seznamu

Dříve, než si o seznamech povíme více, musíte pochopit rozdíl mezi atomickými hodnotami a seznamy.

Atomické hodnoty jsme viděli již při inicializaci proměnných v předchozí lekci. Atomická hodnota je jedna jediná hodnota. Následujícím výrokem přiřadíme proměnné x (atomickou) hodnotu 8:

(let* ( (x 8) ) x)

(Výraz x je na konci uveden jen proto, aby hodnotu proměnné x z ilustrativních důvodů vypsal, při běžném skriptování není nutný. Všimněte si, že let* pracuje podobně jako funkce – vrací hodnotu posledního výroku.)

Proměnná může také odkazovat na seznam hodnot, ne na hodnotu jedinou. Přiřadit proměnné x seznam hodnot 1, 3, 5 lze takto:

(let* ( (x '(1 3 5))) x)

Zkuste oba výroky ve Script-Fu konzoli a sledujte reakci. První výrok vrátí výsledek:

8

Druhý výrok však vrátí následující výsledek:

(1 3 5)

Odpověď 8 značí, že proměnná x obsahuje atomickou hodnotu 8. Odpověď (1 3 5) však říká, že proměnná x neobsahuje jednu hodnotu, nýbrž seznam hodnot. Všimněte si, že v deklaraci, přiřazení seznamu, ani ve vypsaném výsledku nejsou žádné čárky.

Syntaxe definice seznamu je následující:

'(a b c)

kde a, b a c jsou literály. Apostrof (') značí, že v následujících závorkách je seznam literálů, nikoliv funkce či výraz.

Prázdný seznam lze definovat následujícím způsobem:

'()

nebo jednodušeji:

()

Seznamy mohou obsahovat atomické hodnoty i další seznamy:

    (let*
      (
        (x
          '("The GIMP" (1 2 3) ("is" ("great" () ) ) )
        )
      )
      x
     )
   

Všimněte si, že za prvním apostrofem již není, pro vnitřní seznamy, apostrofy používat. Přepiště výrok do jedné řádky, vložte do Script-Fu konzole, vyzkoušejte a prohlédněte si výsledek.

Vrácený výsledek není seznam jednotlivých atomických hodnot, ale obsahuje literál ("The GIMP"), seznam (1 2 3) atd.

3.3.2. Kterak přemýšlet o seznamech

O seznamech je často užitečné přemýšlet jako o útvarech složených z hlavičky a ocásku (anglicky head a tail). Hlavička je první položka seznamu, zbývající položky tvoří ocásek. Bude to užitečné, až budeme mluvit o spojování seznamů a přístupu k jednotlivým prvkům seznamu.

3.3.3. Vytváření seznamů spojováním (funkce cons)

Jedna z funkcí, se kterými se budete setkávat nejčastěji, je funkce cons (z anglického concatenation). Tato funkce vezme hodnotu a připojí ji před svůj druhý argument, seznam. V předchozím odstavci jsme navrhli představu seznamu jako útvaru složeného z hlavičky a ocásku. Funkce cons přidává seznamu nový prvek na místo jeho hlavičky. Například takto:

(cons 1 '(2 3 4) )

Výsledkem je seznam (1 2 3 4).

Lze takto vytvořit i seznam s jedním prvkem:

(cons 1 () )

Místo kteréhokoliv literálu můžete samozřejmě použít dříve deklarovanou proměnnou.

3.3.4. Definice seznamu pomocí funkce list

Pro definici seznamu složeného z literálů a dříve deklarovaných proměnných můžete použít funkci list:

(list 5 4 3 a b c)

Tak se vytvoří a vrátí seznam obsahující hodnoty proměnných a, b a c. Například:

    (let* (
         (a 1)
         (b 2)
         (c 3)
        )
        (list 5 4 3 a b c)
    )
   

Tento kód vytvoří seznam (5 4 3 1 2 3).

3.3.5. Přístupování k hodnotám v seznamu

K přistupování k hodnotám v seznamu slouží funkce car a cdr. První vrací první prvek v seznamu (hlavičku), druhá vrací zbytek seznamu (ocásek).

3.3.6. Funkce car

Funkce car vrací první prvek seznamu (hlavičku). Seznam musí být nenulový. Například:

(car '("first" 2 "third"))

vrátí:

"first"

3.3.7. Funkce cdr

Funkce cdr vrací celý seznam kromě jeho prvního prvku, tedy ocásek seznamu. Pokud seznam obsahuje jediný prvek, vrací prázdný seznam.

(cdr '("first" 2 "third"))

vrací:

(2 "third")

zatímco následující:

(cdr '("one and only"))

vrací:

()

3.3.8. Přístup k dalším prvkům v seznamu

Výborně, již umíme získat první prvek ze seznamu i zbytek seznamu. Jak ale přistupovat ke druhému, třetímu nebo jinému prvku seznamu? K tomuto účelu existuje řada praktických funkcí, např. hlavička hlavičky ocásku seznamu (caadr), ocásek ocásku seznamu (cddr) atd.

Konvence pro pojemnovávání takových to funkcí je velmi jednoduchá. Písmena a představují hlavičky, písmena d představují ocásky. Například:

(car (cdr (car x) ) )

lze jednodušeji zapsat jako:

(cadar x)

Úplný seznam funkcí pro práci se seznamy ve Script-Fu naleznete v příloze.

Abyste si funkce pro přístup k prvkům seznamu procvičili, zadejte následující (ovšem, pokud používáte konzoli, na jednom řádku) a zkoušejte si různé kombinace car a cdr pro přístup k různým prvkům seznamu:

    (let* (
         (x '( (1 2 (3 4 5) 6) 7 8 (9 10) )
         )
       )
       ; place your car/cdr code here
    )
   

Pokuste se získat číslo tři pouze dvěma voláními funkce. Pokud se vám to podaří, možná se z vás stane Mistr Script-Fu!

[Poznámka] Poznámka

Ve Scheme uvádí středník (";") komentář. Středník, a vše co za ním následuje, až do konce řádky, interpretr ignoruje. Do komentářů si můžete psát různé vysvětlující poznámky k funkci skriptu.