14.24. Σπειρογράφημα gimp

14.24.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.382. Παράδειγμα για το φίλτρο «σπειρογράφημα gimp»

Παράδειγμα για το φίλτρο «σπειρογράφημα gimp»

Εφαρμογή «σπειρογραφήματος gimp»


Αυτό το φίλτρο σχεδιάζει σπειρογραφήματα, επιτροχοειδή και καμπύλες Λισαζού. Παρέχεται άμεση ανάδραση, με σχεδίαση σε προσωρινή στρώση.

Αναπαράγει καμπύλες που σχεδιάστηκαν από παιχνίδια σπειρογραφημάτων (Spirograph©). Εδώ είναι ένα παράδειγμα από τη βικιπαίδεια που δείχνει τι γρανάζια και τι οπές υπάρχουν:

Το κινούμενο γρανάζι είναι μέσα στο σταθερό γρανάζι και χρησιμοποιείται μόνο μια οπή.

14.24.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

This filter is found in the menu under FiltersRenderSpyrogimp….

14.24.3. Επιλογή και εργαλείο

Much of the behavior of the plugin is determined by options set outside of the plugin, such as the current selection, or the settings of GIMP's tools. These settings can be changed while the plugin is running.

[Σημείωση] Σημείωση

In contrast to options within the plugin, changing the current selection or tool settings will not redraw the pattern. To show the changes, click the Redraw button at the bottom of the plugin.

14.24.3.1. Η τρέχουσα επιλογή

Όπως στα περισσότερα πρόσθετα, η τρέχουσα επιλογή καθορίζει την περιοχή όπου το μοτίβο θα αποδοθεί. Τυπικά, αυτό μπορεί να είναι μια ορθογώνια επιλογή. Υπάρχει, όμως, ένας πρόσθετος τρόπος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί η επιλογή.

Η επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως το σχήμα του σταθερού γραναζιού (στην καρτέλα Σταθερό γρανάζι). Το πρόσθετο θα προσπαθήσει να εξάγει τα σχήματα από την επιλογή και να σχεδιάσει ένα μοτίβο μέσα σε κάθε σχήμα. Αυτό είναι πιο ενδιαφέρον, εάν επιλέξετε μια μη ορθογώνια επιλογή.

Για να κολλήστε το μοτίβο στα όρια των σχημάτων, χρησιμοποιήστε ποσοστό οπής=100.

14.24.3.2. Ρυθμίσεις εργαλείου

Spyrogimp uses GIMP's tools to perform the drawing. All the settings with which the drawings are done are taken from the chosen tool. For example, if you want to use the Pencil tool (by choosing it from the Tool menu), then all the settings of this tool will be used for drawing. You can change any of the tool settings while the plugin is running, and press the Redraw button to see how the pattern looks.

14.24.3.3. Ρυθμίσεις διαβάθμισης

Κατά τη χρήση της κατάστασης μεγάλη διαβάθμιση, χρησιμοποιούνται μερικές ρυθμίσεις από το εργαλείο διαβάθμιση.

14.24.4. Επιλογές

Οι περισσότερες από τις επιλογές οργανώνονται σε τρεις καρτέλες: Μοτίβο καμπύλης, σταθερό γρανάζι και μέγεθος.

Σχήμα 17.383. Επιλογές «σπειρογραφήματος gimp»

Επιλογές «σπειρογραφήματος gimp»

[Σημείωση] Σημείωση

This filter has been totally reimplemented since GIMP 2.10.10. If you are using an older version of GIMP, your dialog will look different.

14.24.4.1. Επιλογές πάνω από τις καρτέλες
Τύπος καμπύλης

The available curve types are: Spyrograph, Epitrochoid, Sine, and Lissajous. These correspond to physical models for drawing them, using either gears or springs. Spyrograph and Epitrochoid curves are obtained by using two gears - a fixed gear, and a moving gear. A Spyrograph pattern is obtained when the moving gear is rotated inside the fixed gear. When the moving gear is outside the fixed gear, an Epitrochoid pattern is generated. The Sine curve uses the fixed gear, but instead of a moving gear, there is a spring that moves perpendicular to the fixed gear's edge. The Lissajous curve is generated by two springs, which move on the x and y axis. It does not use the fixed ring at all, and thus is not affected by changing it.

Σχήμα 17.384. Τύποι καμπυλών «σπειρογραφήματος gimp»

Τύποι καμπυλών «σπειρογραφήματος gimp»

Τύποι καμπυλών από αριστερά προς τα δεξιά: σπειρογράφημα, επιτροχοειδής, ημίτονο και Λισαζού.


Εργαλείο

The GIMP tool with which to draw the pattern. The first tool is named Preview and its purpose is to draw quickly, rather than beautifully - so the pattern can be previewed. The other available tools are: PaintBrush, Pencil, AirBrush, Stroke, Ink, and MyPaintBrush.

Μεγάλη διαβάθμιση

Όταν δεν είναι επιλεγμένο, θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις του τρέχοντος εργαλείου - αυτό μπορεί είτε να παράξει μια διαβάθμιση, είτε όχι, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του εργαλείου. Όταν είναι επιλεγμένο, το πρόσθετο θα παράξει μια μεγάλη διαβάθμιση για να ταιριάξει με το μήκος του μοτίβου, με βάση την τρέχουσα διαβάθμιση,την "Αντίστροφη" ρύθμιση και την κατάσταση Επανάληψη από τις ρυθμίσεις του εργαλείου διαβάθμισης. Ρυθμίζοντας την κατάσταση Επανάληψη σε Τριγωνικό κύμα θα παράξει ένα μοτίβο που αλλάζει συνέχεια, χωρίς απότομες διακοπές. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας τη διαβάθμιση ακολοθούμενη από την αντίστροφή της. Οποιαδήποτε άλλη κατάσταση Επανάληψης θα χρησιμοποιήσει απλά τη διαβάθμιση από την αρχή προς το τέλος.

Σχήμα 17.385. Παραδείγματα μεγάλης διαβάθμισης «σπειρογραφήματος gimp»

Παραδείγματα μεγάλης διαβάθμισης «σπειρογραφήματος gimp»

Η αριστερή εικόνα, χωρίς μεγάλη διαβάθμιση, με χρήση του εργαλείου πινέλου βαφής με διαβάθμιση. Οι δύο δεξιές εικόνες δημιουργήθηκαν με την ίδια διαβάθμιση, αλλά με σημειωμένο το Μεγάλη διαβάθμιση. Η δεξιά εικόνα με χρήση της κατάστασης Τριγωνικό κύμαΕπανάληψη.


14.24.4.2. Καρτέλα καμπύλου μοτίβου

Σχήμα 17.386. Επιλογές φίλτρου (μοτίβο καμπύλης) «Σπειρογράφημα gimp»

Επιλογές φίλτρου (μοτίβο καμπύλης) «Σπειρογράφημα gimp»

Η εσωτερική καρτέλα Πακέτο παιχνιδιού εμφανίζεται στα δεξιά.


Specify a pattern using the Gears, Toy Kit or Visual tabs. The pattern is based only on the settings of the active tab. Toy Kit is similar to Gears, but it uses gears and hole numbers which are found in toy kits. If you follow the instructions from the toy kit manuals, you should obtain similar results.

Δόντια σταθερού γραναζιού

Ο αριθμός δοντιών του σταθερού γραναζιού. Το μέγεθος του σταθερού γραναζιού είναι ανάλογο με τον αριθμό των δοντιών.

Δόντια κινούμενου γραναζιού

Αριθμός δοντιών κινούμενου γραναζιού. Το μέγεθος του κινούμενου γραναζιού είναι ανάλογο με τον αριθμό των δοντιών.

Ποσοστό οπής

Πόσα μακριά είναι η οπή από το κέντρο του κινούμενου γραναζιού. 100% σημαίνει ότι η οπή είναι στο άκρο του γραναζιού.

The Toy Kit tab also has Fixed Gear Teeth and Moving Gear Teeth options. In this case, however, they are limited to gear sizes that are provided with toy kits for drawing Spyrographs.

Αριθμός οπών

Η οπή #1 είναι στο άκρο του γραναζιού. Ο μέγιστος αριθμός οπών είναι κοντά στο κέντρο. Ο μέγιστος αριθμός οπών διαφέρει για κάθε γρανάζι.

Σχήμα 17.387. Παραδείγματα «σπειρογραφήματος gimp»πακέτο παιχνιδιών (Toy Kit)

Παραδείγματα «σπειρογραφήματος gimp»πακέτο παιχνιδιών (Toy Kit)

Το πακέτο παιχνιδιού (Toy Kit) βοηθά την επαναδημιουργία σχεδίων από το πακέτο παιχνιδιού. Η αριστερή εικόνα χρησιμοποιεί σταθερό γρανάζι 105 και 30 (γαλάζιο), 45 (πράσινο) και 60 (κόκκινο) κινούμενα γρανάζια, όπου κάθε κινούμενο γρανάζι χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές με αριθμό οπών να ποικίλλει από 3 έως 7. Η δεξιά εικόνα χρησιμοποιεί επίσης τον σταθερό δακτύλιο 105, με κινούμενο δακτύλιο 24 (αριθμός οπών 4) και κινούμενο δακτύλιο (αριθμοί οπών 16, 18, 20).


Σχήμα 17.388. Επιλογές φίλτρου (μοτίβο καμπύλης) «Σπειρογράφημα gimp»

Επιλογές φίλτρου (μοτίβο καμπύλης) «Σπειρογράφημα gimp»

The Visual tab is shown in the middle on the right side.


The Visual tab creates more rounded, flower petal like patterns. It has the following settings:

Flower Petals

The number of flower petals to draw.

Petal Skip

The number of petals to skip.

Hole radius (%)

The size of the hole.

Width (%)

The width of the drawing.

Κάτω από τις καρτέλες υπάρχει μια πρόσθετη επιλογή.

Περιστροφή

Η περιστροφή του μοτίβου, σε μοίρες. Η αρχική θέση του κινούμενου γραναζιού στο σταθερό γρανάζι. Σημειώστε ότι αυτό αλλάζει επίσης το μοτίβο όταν σχεδιάζετε γραμμές Λισαζού.

14.24.4.3. Καρτέλα σταθερού γραναζιού

Σχήμα 17.389. Επιλογές φίλτρου (σταθερό γρανάζι) «Σπειρογράφημα gimp»

Επιλογές φίλτρου (σταθερό γρανάζι) «Σπειρογράφημα gimp»

Σχήμα

Το σχήμα του σταθερού γραναζιού που θα χρησιμοποιηθεί μέσα στην τρέχουσα επιλογή.

  • Κύκλος

  • Το Ράφι (Rack) είναι ένα μακρύ στρογγυλευμένο στις άκρες σχήμα που παρέχεται από τα Πακέτα παιχνιδιών.

  • Το Πλαίσιο κρατάει τα όρια της ορθογώνιας επιλογής, χρησιμοποιήστε οπή=100 στη σημειογραφία γραναζιού για να ακουμπήσετε το όριο. Για να δημιουργήσετε στενό πλάτος πλαισίου, χρησιμοποιήστε μικρό αριθμό δοντιών για το κινούμενο γρανάζι.

  • Η Επιλογή θα κρατήσει τα όρια της τρέχουσας επιλογής - δοκιμάστε κάτι μη ορθογώνιο.

  • Οι μεταμορφώσεις του Πολυγώνου-Αστεριού από ένα πολύγωνο n πλευρών (μορφισμός (morph)=0) σε ένα αστέρι n πλευρών (μορφισμός (morph=0,3)) σε ένα τρελό λουλούδι (μορφισμός (morph=1)).

  • Το Ημίτονο με μορφισμό=0, είναι απλώς όπως ένας κύκλος, αλλά γίνεται πιο κυματιστός καθώς αυξάνονται οι μορφές.

  • Μορφές Εξογκωμάτων από ένα πολύγωνο (μορφισμός=0) σε έναν κυματιστό κύκλο.

Σχήμα 17.390. Παραδείγματα σχήματος «σπειρογραφήματος gimp»

Παραδείγματα σχήματος «σπειρογραφήματος gimp»

Από αριστερά προς τα δεξιά, σχήματα του σταθερού γραναζιού κύκλος, ράφι (Rack), πλαίσιο και επιλογή. Η επιλογή στη δεξιά εικόνα δημιουργήθηκε επιλέγοντας ένα μεγάλο γράμμα "T" που παράχθηκε από το εργαλείο κειμένου.


Σχήμα 17.391. Παραδείγματα σχήματος πολυγωνικού αστεριού «σπειρογραφήματος gimp»

Παραδείγματα σχήματος πολυγωνικού αστεριού «σπειρογραφήματος gimp»

Από αριστερά προς τα δεξιά, Μεταμόρφωση = 0, 0,3, 0,6, 1


Σχήμα 17.392. Παραδείγματα ημιτονοειδούς σχήματος «σπειρογραφήματος gimp»

Παραδείγματα ημιτονοειδούς σχήματος «σπειρογραφήματος gimp»

Από αριστερά προς τα δεξιά, Μεταμόρφωση = 0,1, 0,3, 0,5


Σχήμα 17.393. Παραδείγματα σχήματος εξογκώματος «σπειρογραφήματος gimp»

Παραδείγματα σχήματος εξογκώματος «σπειρογραφήματος gimp»

Από αριστερά προς τα δεξιά, Μεταμόρφωση = 0, 0,5, 1


Πλευρές

Αριθμός πλευρών του σχήματος. Αυτό εφαρμόζεται μόνο στα σχήματα Πολύγωνο-Αστέρι, Ημίτονο και Εξογκώματα. Αλλιώς αυτή η επιλογή είναι ανενεργή.

Μορφισμός

Μορφισμός σχήματος σταθερού γραναζιού. Αυτό εφαρμόζεται μόνο στα σχήματα Πολύγωνο-Αστέρι, Ημίτονο και Εξογκώματα. Αλλιώς, αυτή η επιλογή είναι ανενεργή

Περιστροφή

Περιστροφή του σταθερού γραναζιού, σε βαθμούς.

14.24.4.4. Καρτέλα μεγέθους

Σχήμα 17.394. Επιλογές φίλτρου (Μέγεθος) «Σπειρογράφημα gimp»

Επιλογές φίλτρου (Μέγεθος) «Σπειρογράφημα gimp»

Περιθώριο (εικονοστοιχεία)

Περιθώριο από το άκρο της επιλογής. Αυτό ελέγχει το μέγεθος του μοτίβου.

Δημιουργία ίσου πλάτους και ύψους

Όταν δεν είναι επιλεγμένο, το μοτίβο θα γεμίσει την τρέχουσα εικόνα ή επιλογή. Όταν είναι επιλεγμένο, το μοτίβο θα έχει το ίδιο πλάτος και ύψος και θα κεντραριστεί. Η διαφορά μεταξύ επιλεγμένου και ανεπίλεκτου θα σημειωθεί μόνο εάν το μέγεθος του πλάτους και του ύψους της επιλογής διαφέρει.

14.24.4.5. Πλήκτρα κάτω από τις καρτέλες
Επανασχεδίαση

If you change the settings of a tool, change color, or change the selection (i.e., any settings outside of the plugin that affect the pattern), press this to update the preview to see how the pattern looks.

Επαναφορά

Resets the dialog to its default settings.

Aκύρωση

Διαγραφή της προσωρινής στρώσης και έξοδος από το πρόσθετο.

Eντάξει

Σχεδίαση μοτίβου σε εικόνα. Εάν το Διατήρηση στρώσης είναι ανεπίλεκτο, αυτό μπορεί να πάρει κάποιο πρόσθετο χρόνο για να ολοκληρωθεί, επειδή το μοτίβο χρειάζεται να επανασχεδιαστεί στην ενεργή στρώση.

Διατήρηση στρώσης

Καθορίζει τι θα συμβεί στην προσωρινή στρώση όταν πατηθεί το Εντάξει. Εάν επιλεγεί, τότε όταν πατηθεί το Εντάξει, η προσωρινή στρώση διατηρείται και το πρόσθετο εξέρχεται γρήγορα. Εάν δεν επιλεγεί, η στρώση διαγράφεται και το μοτίβο επανασχεδιάζεται στην ενεργή στρώση.

One reason not to keep the layer, is that by using specific paint modes, redrawing the pattern on the active layer can give interesting results. This can produce a different pattern than when it been drawn on a new layer.