Όνομα

Windows — Key reference for Windows menu

Προσαρτήσιμος διάλογος

Ctrl + L

Στρώσεις

Shift + Ctrl + B

Πινέλα

Shift + Ctrl + P

Μοτίβα

Ctrl + G

Διαβαθμίσεις

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτά ανοίγουν ένα νέο παράθυρο διαλόγου εάν δεν είναι ακόμα ανοιχτό, αλλιώς ο αντίστοιχος διάλογος εστιάζεται.

Μέσα σε διάλογο

Είσοδος

Εισάγετε τη νέα τιμή

Διάστημα, εισαγωγή

Ενεργοποίηση τρέχοντος κουμπιού ή λίστας

Within a multi-tab dialog

Ctrl + Alt + Page Up

Switch tabs up

Ctrl + Alt + Page Down

Switch tabs down

Μέσα σε διάλογο αρχείου

Alt + Up

Άνω φάκελος

Alt + Down

Κάτω φάκελος

Alt + Home

Προσωπικός φάκελος

Διαφυγή

Κλείσιμο διαλόγου

Miscellaneous items

Ctrl + B

Raise the Toolbox

Καρτέλα

Hide Docks