4.12. Αναστροφή

Σχήμα 14.157. Εργαλείο αναστροφής

Εργαλείο αναστροφής

Το εργαλείο αναστροφής παρέχει τη δυνατότητα αναστροφής στρώσεων ή επιλογών είτε οριζόντια είτε κάθετα. Όταν μια επιλογή αναστρέφεται, μια νέα στρώση με αιωρούμενη επιλογή δημιουργείται. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο για δημιουργία ανακλάσεων.

4.12.1. Ενεργοποίηση του εργαλείου

Μπορείτε να προσπελάσετε το εργαλείο αναστροφής με διάφορους τρόπους:

  • Από τη γραμμή μενού εικόνας εργαλεία/εργαλεία μετασχηματισμούαναστροφή,

  • Με κλικ στο εικονίδιο του εργαλείου: στην εργαλειοθήκη,

  • με χρήση του συνδυασμού πλήκτρων shift+F.

4.12.2. Τροποποιητικά πλήκτρα (προεπιλογές)

Ctrl

Το Ctrl επιτρέπει την αλλαγή κατάστασης μεταξύ οριζόντιας και κάθετης αναστροφής.

4.12.3. Επιλογές

Σχήμα 14.158. Επιλογές «εργαλείου αναστροφής»

Επιλογές «εργαλείου αναστροφής»

Κανονικά, οι επιλογές εργαλείου εμφανίζονται σε ένα παράθυρο προσδεμένο κάτω από την εργαλειοθήκη μόλις ενεργοποιήσετε ένα εργαλείο. Εάν δεν εμφανίζονται, μπορείτε να τα προσπελάσετε από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΠαράθυραΠροσαρμόσιμα παράθυραΕπιλογές εργαλείων που ανοίγει το παράθυρο επιλογής του επιλεγμένου εργαλείου.

Επίδραση
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στις κοινές επιλογές εργαλείων μετασχηματισμού.

Τύπος αναστροφής

Οι ρυθμίσεις εναλλαγής εργαλείου ελέγχουν την αναστροφή είτε οριζόντια είτε κάθετα. Αυτή η εναλλαγή μπορεί επίσης να γίνει χρησιμοποιώντας το Ctrl.

Περικοπή
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στις κοινές επιλογές εργαλείων μετασχηματισμού.

Χρήση οδηγών

Με το GIMP-2.10, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους οδηγούς ως άξονες αναστροφής, αντί για το προεπιλεγμένο κέντρο της στρώσης: τοποθετήστε έναν οδηγό, ανοίξτε το εργαλείο αναστροφής και πατήστε στον οδηγό.

Στα αριστερά: η αρχική εικόνα με ενεργοποιημένο οδηγό.

Στα δεξιά: το αποτέλεσμα με επιλογή περικοπής = Περικοπή.