2.10. Αποθήκευση αντιγράφου…

Η εντολή αποθήκευση αντιγράφου κάνει το ίδιο όπως η εντολή αποθήκευση, αλλά με μια σημαντική διαφορά. Ζητά πάντα ένα όνομα αρχείου και αποθηκεύει την εικόνα στο συγκεκριμένη μορφή αρχείου XCF, αλλά δεν αλλάζει το όνομα της ενεργού εικόνας ή δεν τη σημειώνει ως «καθαρή». Ως αποτέλεσμα, εάν προσπαθήσετε να διαγράψετε την εικόνα, ή να φύγετε από το GIMP, πληροφορείστε ότι η εικόνα είναι «βρόμικη» και σας δίνεται μια ευκαιρία να την αποθηκεύσετε.

Αυτή η εντολή είναι χρήσιμη όταν θέλετε να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο της εικόνας σας στην τρέχουσα κατάσταση της, αλλά να συνεχίσετε να δουλεύετε με το αρχικό αρχείο χωρίς διακοπή.

2.10.1. Ενεργοποίηση εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας ΑρχείοΑποθήκευση αντιγράφου…. Δεν υπάρχει προκαθορισμένη συντόμευση πληκτρολογίου.