8.23. Mapa estrany

8.23.1. Resum

Figura 16.187. Exemple del filtre Mapa estrany

Exemple del filtre Mapa estrany

Imatge original

Exemple del filtre Mapa estrany

S'ha aplicat el filtre


Aquest filtre renderitza colors molt modificats aplicant funcions trigonomètriques. Funciona amb imatges amb els models de color RGB i HSV.

8.23.2. Activa el filtre

Podeu accedir a aquest filtre des del menú de la imatge: ColorsMapaMapa estrany.

8.23.3. Opcions

Figura 16.188. Opcions pel filtre Mapa estrany

Opcions pel filtre Mapa estrany

Previsualització

Aquesta previsualització mostra interactivament el resultat d'aplicar el filtre.

Mode

Els botons Canal de color RGB i Canal de color HSV permeten seleccionar l'espai de color desitjat.

Les caselles Modificar el canal… permeten seleccionar el canal RGB/HSV desitjat.

Lliscadors

Per cada canal, podeu seleccionar la freqüència (0-5) i Phaseshift (0-360) de les funcions sinus i cosinus, mitjançant lliscadors o quadres d'entrada i les puntes de fletxa.

La Freqüència entre 0,3 i 0,7 crea una corba similar a la funció lineal (imatge original), però més fosca o amb més contrast. A mesura que augmenta el nivell de la freqüència, s'incrementa la variació en la transformació de píxels i per tant la imatge serà cada cop més estranya.

La Fase altera la transformació del valor. Els graus 0 i 360 són el mateix que una funció sinus, i 90, que una funció cosinus. 180 inverteix el sinus i 270, el cosinus.